توضیحات محصول

مدلهای مختلف باطری

پکس اس نود

پکس اس 910

پکس 210 

وریفون 680

وریفون 670

وریفون 675

آیزینو 

Szzt

پکس D220

پکسD210 

Anfo

,فراسو 2850

پکس اس 58

کستل وی 5 

کستل وی 3

سنترم k9

جی 3

 

 

ادامه مطلب

مشخصات فنی